Obchodní podmínky

  1. Všeobecná ustanovení
  2. Předmět smlouvy
  3. Místo plnění
  4. Objednání zboží, uzavření smlouvy
  5. Cena, placení
  6. Dodací lhůta
  7. Dopravní podmínky, poštovné
  8. Záruka, reklamace
  9. Vrácení zboží

1.Uzavření kupní smlouvy

Kupující potvrzením nabídky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky vyhlášené prodávajícím.Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami,které jsou pro obě strany závazné,pokud není ve smlouvě výslovně stanoveno jinak.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího(OBESCH s.r.o.)a jeho zákazníků(kupující) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy(o dodávce zboží),resp.je její nedílnou součástí.

2.Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě-nabídce(dále jen zboží).Váhy,rozměry,výkony,ceny a ostatní údaje obsažené na stránkách www.OBESCH.cz,prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji,pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné.

OBESCH s.r.o. (dále jen prodávající) se zavazuje,že bude svým odběratelům dodávat:

zboží v souladu se specifikací nebo vlastnostmi obvyklí pro daný druh zboží

-vyhovujícím normám,předpisům a nařízení platným na území ČR.

-vybavené návodem(informacemi) o jejich vlastnostech a možnostech údržby aj.

3. Místo plnění

Místo plnění je adresa učení uvedená kupujícím.Při osobním odběru zboží je kupující povinen při převzetí předložit doklad o úplném zaplacení zboží.

Při odběru zboží třetí osobou je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího(plná moc) vystavena na jméno pověřené osoby,která se prokáže občanským průkazem.

4.Objednání zboží,uzavření smlouvy

4.1. Podmínkou platnosti elektronické nabídky je vyplnění veškerých formulářem a náležitostí.

Nabídka je návrhem kupní smlouvy.K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení nabídky prodávajícím,

smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží.

Prodávající si může v jednotlivém,zejména cenově náročnějším případě,vyhradit vznik smlouvy potvrzením nabídky.

4.2. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu(množství zboží,náklady na přepravu,vzdálenost a jiné)vždy oprávněn žádat kupujícího o potvrzení nabídky,např telefonicky,písemně.Odmítne-li kupující nabídku požadovaným způsobem potvrdit,prodávající považuje nabídku za zamítnutou.

4.3.Trvalí zákazníci,s nimiž je uzavřena písemně kupní smlouva,požívají výhody sjednaných při podepisování kupní smlouvy jedno straně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.

5.Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na www.obesch.cz jsou platné v okamžiku přijetí nabídky.Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání ceníku nového.Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen,v případě změny peněžních kurzů,výrazného nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celkové kupní ceny na účet společnosti Obesch s.r.o.,nebo po uhrazení celé částky v hotovosti prodávajícímu.V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující

povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1% za každý započatý den den prodlení.Prodávající si

vyhrazuje právo na zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňový doklad.Převzetí zboží je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení,pokud není dohodnuto jinak.

6.Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné nabídky za podmínky obdržených všech podkladů,které jsou nutné pro včasné vyřízení objednávky.

V případě,že zboží je na skladě,zavazuje se prodávající ho vyexpedovat nebo předat dopravci do 7 pracovních dnů.V případě,že se jedná o objednávku zboží vyrobené na míru,je dodací lhůta sdělena zákazníkovi v nabídce.Dodací lhůta přiměřeně k okolnostem prodloužena,jestliže je způsobeno zpoždění vyšší mocí nebo okolnostem nezaviněnými prodávajícím.Někteří výrobci ale včas neoznámí výpadek výroby či zpoždění dodávek.Jedná-li se o důležitou

objednávku,vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení nabídky.V případě že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné předat dopravci do 7 pracovních dnů,oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek.

V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího.Dodací lhůta se považuje za splněnou včas,jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.Není-li prodávající schopen do 30-ti kalendářních dní odeslat zboží kupujícímu(předat k přepravě prvnímu přepravci),je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené kupujícímu k aktuální nabídce-kupní smlouvě na jeho účet,pokud není dohodnuto jinak.

7.Dopravní podmínky,poštovné

Cena přepravného je dle váhy zásilky a vzdálenosti(bez DPH)

váha/vzdálenost      do 100km         200km      500km

do  50kg                             300kč          500kč         950kč

do 100kg                            500kč         750kč       1100kč

do  500kg                         1600kč       2100kč       2800kč

Osobní vyzvednutí zboží  0,00 kč

Po telefonické domluvě.

Přehled možných způsobů platby a jejich ceny:

Převodem na  účet před dodáním zboží 0,00kč

Dobírkou 99 kč

V hotovosti,osobní odběr 0,00kč

Dodací lhůta je 7 pracovních dnů od předání zásilky dopravci.Kupující je povinen si zboží od dopravce řádně převzít,zkontrolovat neporušenost obalů,počet zboží a v případě jakýchkoliv závad neprodleně kontaktovat dopravce.

Faktura je daňový doklad a je vždy přiložena v zásilce.

8,Záruka,práva z vadného plnění

Pokud není mezi prodávajícím a kupujícím ujednáno jinak,platí pro uplatnění práv z vadného plnění příslušná ustanovení zákona č.89/2010 Sb.,občanský zákoník.Práva z vadného plnění je kupující oprávněn uplatnit ve lhůtě dvacet čtyř měsíců od převzetí zboží,pokud není dohodnuto jinak.Prodávající poskytuje na své výrobky také prodlouženou záruku v době trvání 60 měsíců,specifikace prodloužené záruky je uvedena v dokumentu Prodloužená záruka za jakost výrobku.

Práva z vadného plnění se uplatňují doporučeným dopisem u prodávajícího na adrese sídla společnosti

OBESCH s.r.o. Výstavby 356   Praha-Západ  25262

Kupující před odesláním vadného zboží je povinen nejméně 24 hod. předem kontaktovat prodávajícího na tel.čísle 776 027 135 nebo 774 667 966 nebo na email: info@obesch.cz

Při uplatnění práv z vady výrobků vás žádáme předložit:

Záruční list výrobce(byl-li se zbožím dodán

Kopii daňového dokladu(faktura)

přesný popis vad a jejich projevů

O právech z vad zboží prodávající rozhodne nejdéle do 5 pracovních dnů.Je-li právo z vady zboží uznáno jako oprávněné,bude po jeho vyřízení zboží zasláno kupujícímu na náklady prodávajícího.Maximální lhůta pro vyřízení práva z vad výrobků vč.dodávky bez vadného zboží činí 30 kalendářních dnů od uplatnění práv z vady výrobků,pokud nebude dohodnuto jinak.

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě stanovených zákonem.Odstoupení nabývá účinnosti dnem akceptace přijetí zboží prodávajícím.Prodávající má právo neakceptovat přijetí zboží od kupujícího v případě,že nejsou splněny podmínky odstoupení dané zákonem nebo Obchodními podmínkami prodávajícího.V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny si vrátit všechna plnění,která si na jejím základě poskytly.

V případě zasílání vadného zboží prodávajícímu se za den považuje den obdržení poslední součástky zboží prodávajícímu.Za den vyřízení uplatněného práva z vad se považuje den oznámení o připravenosti nového zboží k odeslání.Kupující je povinen zboží připravit k dopravě tak,aby při ní nedošlo k poškození zboží..

9. Vrácené zboží

V souladu s ustanovení, §1829z.č.89/2012Sb.,má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Toto právo je podmíněno uzavřením smlouvy distančním způsobem nebo uzavření, smlouvy mimo obchodní prostory.Kupující může realizovat toto své právo osobním vrácením zboží nebo doručení zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z dopravců do sídla prodávajícího.V případě,že se kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy je nutné splnit následující podmínky:

-zboží musí být nepoškozené

-s veškerým příslušenstvím

-s dokladem o jeho zakoupení

Pro urychlení vyřízení odstoupení  od smlouvy a navrácení peněz(náklady na dopravu nejsou předmětem odstoupení od smlouvy)doporučujeme nás kontaktovat na tel:776 027 135 nebo 774 667 966 nebo písemně na email info@obesch.cz s tímto obsahem:

Odstupuji od kupní smlouvy uzavřené dle nabídky (číslo nabídky),ze dne(datum nabídky) na položku(uvést zboží).Vracenou částku za vrácené zboží prosím vraťte na účet(číslo účtu)

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případě,že se jedná o dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

Platnost od 1.1.2016